วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ 6 โคราชเมืองเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2565 (นโยบายระยะยาว) ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในการขับเคลื่อน 8 นโยบายเร่งด่วน และ 13 นโยบายระยะยาว ในฐานะเลขานุการ และคณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
นายชรินท
ร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยองค์กรภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน