วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 15.00. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางเนตรนภา รุมกระโทก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้ “โครงการอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ครั้งที่ 14/2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้ผลิตชุมชน ให้มีช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของจังหวัด รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ในช่วงที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม จากผู้ผลิตชุมชน SMEs ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ได้มีช่องทางการชำระค่าสินค้าโดยการสแกน ผ่าน QR code เพื่ออำนวยความสะดวกลดการสัมผัส ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน และดำเนินการตามนโนบาย “โคราชสังคมไร้เงินสด” (Korat Cashless Society) ของจังหวัดนครราชสีมา สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 21 ราย รวม 24 บูท  มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าประมาณ  250 ราย โดยมียอดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 153,800 บาท