คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2564
7

ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2564
3

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการไม่รับสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.04.2564
16

จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งใน 15 จังหวัดของประเทศที่มีศักยภาพ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยจังหวัดได้กำหนดให้พื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอสีคิ้ว ได้แก่ ตำบลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ ตำบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว กุดน้อย เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งสนองรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

01.02.2564

20210112135456690

01.02.2564

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 (ตุลาคม 2563 ธันวาคม 2563)

12.03.2564

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะทำการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อดำเนินงาน ”โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” วงเงิน 4,230,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง WWW.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 64037035982 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 082030 ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และมีกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาคารหอการค้าจังหวัดชั้น 3 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

04.03.2564

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะทำการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อดำเนินงาน ”โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” วงเงิน 4,230,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง WWW.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 64037035982 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 082030 ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และมีกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาคารหอการค้าจังหวัดชั้น 3 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

12.03.2564

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะทำการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อดำเนินงาน ”โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” วงเงิน 4,230,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง WWW.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 64037035982 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 082030 ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และมีกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาคารหอการค้าจังหวัดชั้น 3 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

04.03.2564

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะทำการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อดำเนินงาน ”โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” วงเงิน 4,230,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง WWW.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 64037035982 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 082030 ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และมีกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาคารหอการค้าจังหวัดชั้น 3 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02