กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value : Eco Factory+sv) และขับเคลื่อนแผนธุรกิจ (Business Model) ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รายละเอียดตามประกาศ